Mitsubishi Professional Disc

23 GB - 5 kom. u pakovanju

Mitsubishi Professional Disc 23 GB* - 5 kom. u pakovanju
Pregled

Mitsubishi Professional Disc je optièki disk za skladi¹tenje za XDCAM opremu za video snimanje Sony Corporation. To je standardni medijum za snimanje koji se koristi za proces snimanja zasnovan na datotekama.

Proizvedeni u Japanu u fabrikama Mitsubishi Chemical Media, ove diskove je proverila korporacija Sony da bi se potvrdila kompatibilnost i optimalna uèinkovitost sa njihovom XDCAM opremom. Professional discs koriste tehnologiju plavo-ljubièastih lasera za snimanja izuzetno velike gustine, i omoguæava trenutni nasumièni pristup snimljenom materijalu.

Izdr¾ljivi za¹titni kertrid¾ èini ove diskove izuzetno dugotrajnim, otpornim na pra¹inu, prljav¹tinu, otiske prstiju kao i vibracije i udare. Mitsubishi ponovo upisivi Professional discs omoguæava do 1.000 ciklusa èitanja/pisanja/brisanja i 1.000,000 ciklusa èitanja bez degradacije signala.

 
Mitsubishi Professional Disc 23 GB* - 5 kom. u pakovanju
Pojedinosti o proizvodu

  • Tehnologija plavo-ljubièastih lasera za snimanja izuzetno velike gustine
  • Izdr¾ljivi zaštitni kertrid¾.
  • Unapred formatiran za korišæenje sa XDCAM opremom
  • Trenutni nasumièni pristup snimljenom materijalu
  • 50 godina ¾ivota arhive
  • Ponovo upisivi mediji sa do 1.000 ciklusa èitanja/pisanja/brisanja i 1.000.000 ciklusa èitanja bez gubitka signala.
  • Zvanièno licenciran od strane korporacije Sony za izradu proizvoda Professional Disc.
  • Proizvedeno u Japanu u fabrikama Mitsubishi Chemical Media

Tehnički podaci

Tip diska     Ponovo upisivi 
Formatirani kapacitet     23,3 GB*
Talasna du¾ina lasera     405 nm 
Maksimalna brzina prenosa podataka     86 Mbps 
Ciklusi brisanja/pisanja/èitanja     ≥ 1.000 puta 
Stabilnost èitanja     ≥ 1.000,000 puta 
Uslovi rada     -5~55 ºC / 10~90%RH 
Uslovi skladištenja     -10~55 ºC / 5~90%RH 

* Deo oblasti sa podacima æe se koristiti za formatiranje i dostupni kapacitet mo¾e da se razlikuje

 
Mitsubishi PD Camera Lifestyle
Mitsubishi PD Clapper Board Lifestyle
69038 No Packaging Flat